Pühapäev, 15. märts 2020

Eriolukorrast

Oluline info 16.märts - 29 märts.

15.03.2020 15:43
Üldisest töökorraldusest

1) Oleme distantsõppel alates 16. märtsist kuni uute juhiste saamiseni.
2) Kooli ruumides on keelatud viibida õpilastel ja kolmandatel isikutel, ruumide kasutamine mistahes kogunemisteks (koosolekud, huviringid, konsultatsioonid, trennid, proovid  jne) ei ole lubatud. Majas võib ajutiselt viibida vaid kooli personal.
3) Olulist töökorralduslikku ja muud informatsiooni jagatakse õpilastele, töötajatele ja vanematele e-kooli ja kooli kodulehe vahendusel.
4) Kodus toimuvaks õppeks on hädavajalik arvuti kasutamise võimalus. 
5) Kui esineb mingeid põhjusi, mis takistavad õppetöös osalemist (nt internetiühenduse puudumine vms), siis palun sellest teada anda e-kooli  või mõne teise suhtluskanali sõnumiga klassijuhatajale.
6) Küsimustega võib pöörduda klassijuhatajate poole.

Õppetöö läbiviimine:

1) Õppetöö aluseks on tunniplaan.
2) Õppetöö toimub tavapärastel tundide kellaaegadel vastavalt tunniplaanile.
3) Õpetajad kannavad tunnid päevikusse sisse tunni toimumise kuupäevaga. Tunnikirjelduses on ära näidatud selle tunni ülesanded või tegevused. Sama tekst kopeeritakse ka koduseks tööks samaks päevaks. Koduste tööde vaade on paremini nähtav.
4) Kui tunni sisus on ette nähtud ühises suhtluskeskkonnas osalemine, siis toimub see ainult vastava tunni kellaajal.
6) Kui ülesanne näeb ette oma tunnitöö esitamist õpetajale (sh hindelise testi tegemist vms), siis tuleb kinni pidada õpetaja poolt etteantud  kuupäevadest. Hindelise töö esitamisel pärast tähtaega on tegu juba järeltööga. Järeltöid järele ei tehta.
7) Õpetaja kirjeldab tunni sissekandes/koduses töös, kuidas, mida ja millal(mis kuupäeval) tuleb talle tehtud töö või ülesanne esitada (e-test, kirjutis, pildifail vms). 
8) Tunnid kantakse sisse hiljemalt enne tundide algust. Näiteks kui tund toimub 16.03, siis sissekande teeb õpetaja päevikusse selle päeva hommikuks või siis hiljemalt tunni alguseks. Õpetaja märgib tunni sisu ja koduse töö sama tekstiga tähtajaga 16.03. Täiendavaid koduseid töid ei anta.
9) Iga õpetaja on oma tunniplaani järgse tunni ajal õpilastele küsimuste küsimiseks ja tagasiside andmiseks kättesaadav. NB! vastava suhtlemise kanali lisab õpetaja tunni kirjelduse/koduse töö juurde. (Näiteks võib õpetaja kasutada selleks ekooli sõnumite keskkonda, Messengeri, Skype´i, Google Meet/Hangouts´i vms.) Muudel aegadel esitatud küsimustele vastab õpetaja hiljemalt järgmise tunniplaani järgse tunni alguseks.
10) Õppetöös osalemist jälgitakse läbi esitatud tööde ja tegemata töid märgitakse vastavalt kinnitatud hindamisjuhendile.
11) Õpilane teavitab oma haigestumisest, mis ei võimalda õppetöös osaleda, koheselt klassijuhatajat ja vastavaid aineõpetajaid.
12) Küsimuste korral saab pöörduda aineõpetaja, klassijuhataja poole.

Tiit Aedmäe
direktor
telefon +372 520 6431

Kommentaare ei ole: