2022/2023 õppeaasta

Tunniplaan

Tundide ajad

1. 8.15 - 9.00

2. 9.10 - 9.55

3. 10.05 - 10.50

4. 11.10 - 11.55

5. 12.10 - 12.55

6. 13.05 - 13.50

7. 14.00 - 14.45


Konsultatsioonide ajad 2022/23 õppeaasta I trimestril

jrk nr

õpetaja nimi

päev

kellaaeg

1.

Anu Voll

esmaspäev

14.00-15.00

2.

Järvi Kimst

teisipäev

14.50- 15.35

3.

Aili Seiton

kolmapäev

14.00-14.45

4.

Kairi Mustjatse

esmaspäev

14.50- 15.35

5.

Anu Suik

neljapäev

14.50-15.35

6.

Tiia Toomsalu

neljapäev 

14.00-14.45

7.

Aili Karell

kolmapäev

14.50-15.35

8.

Siiri Saks

teisipäev

14.50 - 15.35

9.

Janar Sõber

kolmapäev

14.50 - 15.35

10.

Kaarel Padu

esmaspäev

14.00-14.45

11.

Halja Veersalu

esmaspäev 

15.00-15.45Bussisõidu graafik

Trimestrid

I 1.september 2022 - 25.november 2022
II 26.november 2022 - 10.märts 2023
III 11.märts 2023 - 13.juuni 2023

Koolivaheajad

2022/2023. õppeaasta koolivaheajad on järgmised:
  1) I vaheaeg 24. oktoober 2022. a kuni 30. oktoober 2022. a;
  2) II vaheaeg 22. detsember 2022. a kuni 8. jaanuar 2023. a;
  3) III vaheaeg 27. veebruar 2023. a kuni 5. märts 2023. a;
  4) IV vaheaeg 24. aprill 2023. a kuni 30. aprill 2023. a;
  5) V vaheaeg (v.a 9.klass) 14. juuni 2023. a kuni 31. august 2023. a.

Tasemetööd

  4. klassi tasemetöö õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

 • matemaatika (kirjalik) – 14.–17. september 2021
 • eesti keel (kirjalik) – 28.–29. september 2021
 • loodusõpetus (kirjalik) – 6.–7. oktoober 2021

  7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:  

 • matemaatika (kirjalik) – 14.–17. september 2021
 • eesti keel (kirjalik) – 30. september 2021; 1. oktoober 2021
 • loodusõpetus (kirjalik) – 4.–5. oktoober 2021
 • inglise keel (kirjalik) – 8. oktoober; 11. oktoober 
 • inglise keel (suuline) – 8. oktoober; 11.–13. oktoober 2021

Põhikooli lõpueksamid, lõpueksamite läbiviimise kord ja kooli lõpetamise tingimused

Lõpueksamite toimumise ajad

 1. eesti keel (kirjalik) – 30. mai 2022
 2. matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2022
 3. valikeksam ) – 14. juuni 2022

Lõpueksamite läbiviimise kord

Põhikooli kirjalikud lõpueksamid algavad kell 10.00 ning eksamiks antakse aega kaks kuni kolm astronoomilist tundi. Eksami sooritamiseks antav aeg ning eksami korraldus, sealhulgas eksamiosad, suuliste osade puhul nende algusajad, vaheajad, lubatud abivahendid ja muu taoline, sätestatakse vastava õppeaine ühtse põhikooli lõpueksami läbiviimise juhendis.  Eksamitöid hindab lõpueksamikomisjon, lähtudes vastava õppeaine eksamitöö hindamisjuhendist.
Kui põhikoolilõpetaja haigestub ühtlustatud küsimustega eksami ajal või ei saa sellel osaleda muul kooli direktori poolt mõjuvaks loetud põhjusel (nt osalemine rahvusvahelistel võistlustel, konkurssidel ja olümpiaadidel), sooritab ta põhikooli lõpueksamid kooli direktori kinnitatud materjalidega ning kooli direktori poolt määratud ajal.
Oma eksamitulemusega mittenõustumisel võib põhikoolilõpetaja esitada vaide Haridus- ja Teadusministeeriumile. Vaie lõpueksamite tulemuste kohta tuleb esitada kolme tööpäeva jooksul põhikooli lõputunnistuse väljastamise päevast arvates.

Korduseksamid

Kui põhikoolilõpetaja saab lõpueksami hindeks “nõrga” või “puuduliku”, siis korduseksam tuleb sooritada kooli direktori poolt määratud ajal hiljemalt jooksva õppeaasta 30. juuniks. Õpilase taotlusel võib eksam toimuda ka pärast 30. juunit, kuid hiljemalt 25. augustil.

Põhikooli lõpetamine

Põhikooli lõpetab õpilane, kellel õppeainete viimased aastahinded on vähemalt „rahuldavad”, kes on kolmandas kooliastmes sooritanud loovtöö ning kes on sooritanud vähemalt rahuldava tulemusega eesti keele eksami, matemaatikaeksami ning ühe eksami omal valikul.

Põhikooli lõpetanuks võib õpilase või tema seadusliku esindaja kirjaliku avalduse alusel ja õppenõukogu otsusega pidada ning põhikooli lõputunnistuse anda õpilasele:

 1. kellel on üks nõrk või puudulik eksamihinne või õppeaine viimane aastahinne;
 2. kellel on kahes õppeaines kummaski üks nõrk või puudulik eksamihinne või õppeaine viimane aastahinne.

Loovtööde kaitsmine


ÕppenõukogudKommentaare ei ole: