2021/2022 õppeaasta

Tunniplaan

Tundide ajad

1. 8.15 - 9.00

2. 9.10 - 9.55

3. 10.05 - 10.50

4. 11.10 - 11.55

5. 12.10 - 12.55

6. 13.05 - 13.50

7. 14.00 - 14.45


Konsultatsioonide ajad

Järvi Kimst - kokkuleppel
Kairi Mustjatse - kokkuleppel
Mare Ruuse - kokkuleppel
Siiri Saks - kokkuleppel
Aili Seiton - kolmapäeviti 13.00-14.00
Anu Voll - 

Bussisõidu graafik

Trimestrid

I 1.september 2021 - 25.november 2021
II 26.november 2021 - 11.märts 2022
III 12.märts 2022 - 14.juuni 2022

Koolivaheajad

1) sügisvaheaeg 25. oktoober 2021. a kuni 31. oktoober 2021. a;

2) jõuluvaheaeg 23. detsember 2021. a kuni 9. jaanuar 2022. a;

3) talvevaheaeg 28. veebruar 2022. a kuni 6.märts 2022. a;

4) kevadvaheaeg 25. aprill 2022. a kuni 1. mai 2022.a;

5) suvevaheaeg 14. juuni 2022. a kuni 31. august 2022. a.

Tasemetööd

  4. klassi tasemetöö õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

 • matemaatika (kirjalik) – 14.–17. september 2021
 • eesti keel (kirjalik) – 28.–29. september 2021
 • loodusõpetus (kirjalik) – 6.–7. oktoober 2021

  7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:  

 • matemaatika (kirjalik) – 14.–17. september 2021
 • eesti keel (kirjalik) – 30. september 2021; 1. oktoober 2021
 • loodusõpetus (kirjalik) – 4.–5. oktoober 2021
 • inglise keel (kirjalik) – 8. oktoober; 11. oktoober 
 • inglise keel (suuline) – 8. oktoober; 11.–13. oktoober 2021

Põhikooli lõpueksamid, lõpueksamite läbiviimise kord ja kooli lõpetamise tingimused

Lõpueksamite toimumise ajad

 1. eesti keel (kirjalik) – 30. mai 2022
 2. matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2022
 3. valikeksam ) – 14. juuni 2022

Lõpueksamite läbiviimise kord

Põhikooli kirjalikud lõpueksamid algavad kell 10.00 ning eksamiks antakse aega kaks kuni kolm astronoomilist tundi. Eksami sooritamiseks antav aeg ning eksami korraldus, sealhulgas eksamiosad, suuliste osade puhul nende algusajad, vaheajad, lubatud abivahendid ja muu taoline, sätestatakse vastava õppeaine ühtse põhikooli lõpueksami läbiviimise juhendis.  Eksamitöid hindab lõpueksamikomisjon, lähtudes vastava õppeaine eksamitöö hindamisjuhendist.
Kui põhikoolilõpetaja haigestub ühtlustatud küsimustega eksami ajal või ei saa sellel osaleda muul kooli direktori poolt mõjuvaks loetud põhjusel (nt osalemine rahvusvahelistel võistlustel, konkurssidel ja olümpiaadidel), sooritab ta põhikooli lõpueksamid kooli direktori kinnitatud materjalidega ning kooli direktori poolt määratud ajal.
Oma eksamitulemusega mittenõustumisel võib põhikoolilõpetaja esitada vaide Haridus- ja Teadusministeeriumile. Vaie lõpueksamite tulemuste kohta tuleb esitada kolme tööpäeva jooksul põhikooli lõputunnistuse väljastamise päevast arvates.

Korduseksamid

Kui põhikoolilõpetaja saab lõpueksami hindeks “nõrga” või “puuduliku”, siis korduseksam tuleb sooritada kooli direktori poolt määratud ajal hiljemalt jooksva õppeaasta 30. juuniks. Õpilase taotlusel võib eksam toimuda ka pärast 30. juunit, kuid hiljemalt 25. augustil.

Põhikooli lõpetamine

Põhikooli lõpetab õpilane, kellel õppeainete viimased aastahinded on vähemalt „rahuldavad”, kes on kolmandas kooliastmes sooritanud loovtöö ning kes on sooritanud vähemalt rahuldava tulemusega eesti keele eksami, matemaatikaeksami ning ühe eksami omal valikul.

Põhikooli lõpetanuks võib õpilase või tema seadusliku esindaja kirjaliku avalduse alusel ja õppenõukogu otsusega pidada ning põhikooli lõputunnistuse anda õpilasele:

 1. kellel on üks nõrk või puudulik eksamihinne või õppeaine viimane aastahinne;
 2. kellel on kahes õppeaines kummaski üks nõrk või puudulik eksamihinne või õppeaine viimane aastahinne.

Loovtööde kaitsmine

 • 6. juuni 2022

ÕppenõukogudKommentaare ei ole: